Daquas 30 let


Pravděpodobně se s tou situací setkal už každý. Dostali jste, pořizujete nebo se teprve chystáte zakoupit stolní počítač, notebook či pracovní stanici do své firmy. Pohled člověka v takové situaci je obvykle soustředěn výhradně na potřebné funkce, výkon stroje nebo jednoduše cenu. Málokdy se však uživatel zamyslí nad potřebou softwarové licence. A potřebuje ji vážně?

externí autořiexterní autoři
LicenceLicence
12.06.2015 14:30:0012.06.2015 14:30:00

externí autoři

externí přispěvatelé magazínu softwarový QUAS

DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Starosti pusťte k vodě, ale mějte je pod kontrolou

Pravděpodobně se s tou situací setkal už každý. Dostali jste, pořizujete nebo se teprve chystáte zakoupit stolní počítač, notebook či pracovní stanici do své firmy. Pohled člověka v takové situaci je obvykle soustředěn výhradně na potřebné funkce, výkon stroje nebo jednoduše cenu. Málokdy se však uživatel zamyslí nad potřebou softwarové licence. A potřebuje ji vážně?

Odpověď je jednoduchá. Ano. Každý, kdo používá počítač, používá zároveň i software. Podmínky používání daného softwaru upravuje vždy konkrétní licenční ujednání, se kterým bychom se měli alespoň stručně seznámit (když už je nečteme). Mnohem důležitější je však skutečnost, že licencí si nepořizujete samotný software, který potřebujete nebo chcete, ale pouze práva k jeho užívání v určitém rozsahu. A software a autorská práva k němu jsou z pohledu zákona označovány jako duševní vlastnictví, které v České republice upravuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Formulace je to hrozivá, ale ještě hrozivěji zní popis rizik vyplývajících z porušování tohoto zákona.

Ať už v dobré víře vytvoříte kopii pro kamaráda, půjčíte někomu softwarové CD nebo naopak využijete lákavé možnosti půjčit si kamarádovu kopii komerčního softwaru, můžete se řítit do potíží. Obecně je tento jev označován jako softwarové pirátství, byť je dnes často spojován s úmyslným záměrem dalšího šíření jakkoliv získaného softwaru, obvykle za úplatu.

Podívejme se však na situaci z pohledu běžného uživatele, který se v rozsáhlých vodách licenčních podmínek běžně neorientuje a příležitostně používá nelicencovaný software pro své soukromé použití o víkendech na chatě. Z pohledu uvedeného zákona se dopouští stejného porušení jako každodenní softwarový pirát. Rozdíl je zde samozřejmě v rozsahu porušovaných práv a softwarový audit nebo případné vyšetřování a přítomnost ozbrojené zásahové jednotky zde pravděpodobně nehrozí. Hrozí takovému uživateli tedy vůbec něco? Stejně jako u první otázky i zde je odpověď jednoznačná. Ano, hrozí. Pomineme-li odpovědnost za porušování autorského práva, kterou je možné ještě rozdělit na odpovědnost občanskoprávní a veřejnoprávní, která je upravena v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích a v zákoně č. 140/1961 Sb., trestním zákoně, hrozí takovému uživateli celá řada dalších následků, které mohou mít větší dopad na jeho osobní i pracovní život než pouhý finanční postih u fyzické osoby.

Minimalizujte rizika pádu

Riziko převrácení neboli virová nákaza a únik citlivých dat

Instalací softwaru z nejasného nebo nedůvěryhodného zdroje se vystavujete riziku nákazy vašeho stroje počítačovým virem a také dnes ještě častější hrozbě infiltrací nežádoucích aplikací nebo skrytých funkcí (tzv. trojského koně), které mohou provádět export citlivých osobních dat, typicky přístupových údajů k nejrůznějším službám a internetovému bankovnictví.

Riziko potopení neboli zneužití či úplná ztráta dat

U nelegálního softwaru, u kterého nemáte záruku původu, se mohou vyskytovat chyby, které třeba způsobí výmaz nebo export některých nebo všech vašich dat. Představte si, že takto přijdete o důležité osobní dokumenty, informace nebo osobní fotografie. Možnost jejich zneužití a ztráty nejen vašeho soukromí, ale i soukromí vašich blízkých je zde nasnadě.

Ve výčtu rizik a jejich dopadů na váš osobní i pracovní život by se dalo pokračovat, ale cílem není strašit, jen  nasměrovat vaše úvahy před pořízením počítače  k zamyšlení nad potřebou samotného softwaru a jeho využití.

Chci si daný software, resp. licenci a tedy právo k jeho užívání zakoupit natrvalo, nebo ji po dobu používání obnovovat v rámci některého z předplacených programů? Budu software užívat pouze já na daném zařízení? Chci jej sdílet v rámci rodiny nebo své firmy mezi více uživateli? Chci software využívat na více počítačích? Nebo napřed potřebuji ověřit, zda jsou všechny mé počítače a software ve firmě opatřeny správnou a tedy vhodnou licencí? Neplatíme za softwarové licence zbytečně moc? Platím za to, co využívám? Mohu dokonce někde na licencích ušetřit a využít cash-flow jinak?

To je pouze část otázek, které by si měl každý uživatel ještě před startem položit. Protože je často ani nezná, bude pro něj  těžké najít správnou odpověď. Nemusí. Uživatel sice nese plnou odpovědnost za svoje plavidlo, ale starost o správné licencování své IT flotily může přenechat někomu, pro koho je taková starost radostí a zvládne ji s hravostí. Kdo mu nejenom ukáže cestu v nebezpečných vlnách, ale pomůže jej navést na správný vítr.

Adam Žídek, ICT konzultant