ALSO Czech Republic s.r.o.
+420 222 512 201
+420 603 442 434
daquas@daquas.cz
Anny Letenské 7, Praha 2

Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

V tomto dokumentu najdete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů ve společnosti DAQUAS, s.r.o.

se sídlem Anny Letenské 34/7, Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl c, vložka 24258, s IČ: 146 16 947.

Jako správce budeme zpracovávat vaše osobní údaje podle níže uvedených podmínek.
Dotazy na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu sdalším zpracováním vašich osobních údajů prosím pište na moje-osobni-udaje@daquas.cz

 1. Jaké vaše osobní údaje zpracováváme?
 2. Proč vaše osobní údaje zpracováváme?
 3. Kdy můžeme zpracovávat vaše osobní údaje?
 4. Můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i bez vašeho souhlasu?
 5. Kdo všechno bude mít k vašim údajům přístup?
 6. Jak dlouho vaše údaje zpracováváme?
 7. Jak jsou vaše osobní údaje zabezpečeny?
 8. Jste povinen poskytnout své osobní údaje?
 9. Jak můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?
 10. Co to znamená, že máte právo vznést námitku?
 11. Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?
 12. Jak nás můžete kontaktovat?
 13. Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?

 

 

1. Jaké vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb, především s pořizováním softwarových licencí a licenčních konzultací, s plněním smluv a dohod v partnerských modelech, s odběrem časopisu softwarový QUAS.

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při poptávce, objednávce, podpisu smlouvy či registraci k některé z našich služeb:

 • E-mail
 • Heslo v zašifrované podobě
 • Jméno a příjmení
 • Kontaktní a/nebo doručovací adresa (v případě odběru tištěných titulů a doručování dokumentů)
 • Telefonní číslo
 • Platební údaje, které uložíme k vašemu účtu (pouze při využívání placených služeb jako je např. objednávka licencí)

a dále údaje, které od vás získáme tím, že používáte naše služby:

 • IP adresa
 • soubory cookies (v případě online služeb)
 • případně jiný online identifikátor

2. Proč vaše osobní údaje zpracováváme?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme vaše osobní údaje je, abychom vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem, abychom mohli spravovat vaše uživatelské účty k našim službám, ať již se jedná o služby bezplatné či placené, a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i vašich údajů.

Vaše údaje dále zpracováváme proto, abychom mohli:

 • zlepšovat kvalitu svých služeb
 • provádět analýzu a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány
 • zasílat obchodní sdělení včetně informací o akcích, které pro vás pořádáme, nabídky relevantních produktů a služeb, které poskytujeme (odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést e-mailem: moje-osobni-udaje@daquas.cz), a obsahové newslettery v tištěné i elektronické podobě

3. Kdy můžeme zpracovávat vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě svého oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat vaše osobní údaje i bez vašeho souhlasu plnění povinností vyplývajících pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování vašich osobních údajů, uvádíme výše.

4. Můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i bez vašeho souhlasu?

Ano, vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu, ale pouze za účelem

 • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat, objednávka a dodání licencí či konzultačních služeb)
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, k zajištění bezpečnosti našich webů)

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

5. Kdo všechno bude mít k vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Ochrana vašich dat je naší prioritou. Své zaměstnance, kteří s nimi pracují, pravidelně školíme a pečlivě si vybíráme partnery, kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k vašim údajům či jejich zneužití. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům, tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali, jsou osoby (nejčastěji právnické), které:

 • pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozují technologie, které pro naše služby využíváme; pro nás analyzují návštěvnost našich webů
 • vám doručují náš časopis, korespondenci či dárky
 • zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují
 • zpracovávají naše účetnictví a spravují daňové záležitosti

Za určitých přesně definovaných podmínek jsme povinni některé vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů.

6. Jak dlouho vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního či obchodního vztahu mezi námi) a následně po dobu dalších 7 let, neprojevíte-li přání ukončit komunikaci s námi dříve.

Zde bychom vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání vašeho souhlasu.

7. Jak jsou vaše osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a certifikovanými technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.

My však pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečnostní opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům.

Bez vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady.

8. Jste povinen poskytnout své osobní údaje?

Své osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však předání některých osobních údajů nutné, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude vám umožněno tuto službu využívat).

9. Jak můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: moje-osobni-udaje@daquas.cz.
Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

10. Co to znamená, že máte právo vznést námitku?

Pokud by se vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb, máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery vám již zasílat nebudeme.
Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

11. Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů.

12. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním vašich osobních údajů prosím pište na moje-osobni-udaje@daquas.cz.

V této souvislosti bychom vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali svou totožnost, abychom si mohli ověřit vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s vámi monitorována.

 

 

Používáním webů společnosti DAQUAS, spol. s r.o. souhlasíte s tím, že k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklam používají soubory cookies.

Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako registrovaného uživatele (třeba při přihlašování do jeho e-mailovému účtu, při autorizaci platby atd.) nebo přizpůsobit danou službu uživatelským preferencím.

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu či produkt.

Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

Pokud nechcete tyto cookies ukládat, je možné jejich používání zablokovat zde.

 

V Praze, květen 2018